Hem

 

 

  

 

 

Social interaktion - bedömningsprocessBeskrivning av färdigheten Social interaktion, i en uppgiftsorienterad grupp
Pia Hellertz, dec. 2004

Den bedömningsform som beskrivs här är bara en av många olika som de studerande på Alverno får genomgå under sina fyra års studier.
    Detta underlag används vid extern bedömning av de nya studenternas sociala interaktion efter sex veckors studier. Uppgifterna baserar sig på deltagande observation under cirka två timmar, studier av skriftligt mateiral samt samtal med lärare och studerande.

Bedömningen
De studerande fick i uppdrag att diskutera ett tema där de delvis fått samma uppgifter och delvis olika uppgifter. Tanken var att de skulle kunna dela med sig av information eller be om information får att få en fylligare bild av temat.

De fick diskutera temat i 25 minuter medan bedömarna satt runt omkring och observerade beteenden och inlägg i samtalet enligt nedanstående modell. Efter 20 minuter knackade samordnaren på dörren för att förvarna om att det bara återstod 5 minuter. Samtidigt satt studerande i många andra små rum i samma korridor med samma uppgifter och med externa bedömare som observatörer.

Samtliga bedömare observerar en förstahands- och en andrahandsstuderande. Bedömningen sker utifrån nedanstående beteendebeskrivning samt på en skala från

   
Inte obser-            Sällan                                      Ibland                                      Mycket  verat                                                                                                                     ofta                           

      /______________/_______________________/__________________________/

Beteenden som skulle observeras och bedömas

 1. Ledarbeteende
Hjälper till att leda gruppen genom att ihärdigt genomföra uppgiftsorienterade aktiviteter; tar initiativ till diskussioner; försöker hålla gruppmedlemmarna på rätt väg; föreslår ål och uppgifter för att stimulera processen inom gruppen samt underlättar rörelsen mot gruppens mål.

 2. Förstärker beteenden
Är uppmuntrande och stödjande gentemot gruppens medlemmar; demonstrerar öppenhet och acceptans för andra medlemmars idéer; ger erkännanden för andras bidrag; uppmuntrar övriga medlemmars deltagande.
Dessa kännetecken kan demonstreras verbalt eller ickeverbalt.

3. Information/Söker åsikter/Ger till andra
a)      Ber andra medlemmar om information eller upplysningar för att tydliggöra deras idéer

b)      Erbjuder fakta eller upplysningar i syfte att förtydliga sin egen position i förhållande till uppgiften.

4. Utmanande beteende
Konfronterar andra genom att fråga efter argument eller bevis som stödjer dennes ståndpunkter.

5. Summerande beteenden
Upprepar huvudpunkter i ståndpunkter och innehåll som har diskuterats fram till dess.

6. Utvärderande beteenden
Gör bedömningar av kvaliteten i grupprocessen och av gruppmedlemmarnas deltagande. Bedömer huruvida gruppens lösning ligger i linje med uppgiften eller inte.

(OBS! Att utvärdera en idé exempelvis ”Det är en intressant idé” är att ge en åsikt INTE ett utvärderingsbeteende.)

7. Avslutande beteenden
Uppnår samförstånd om att avsluta uppgiften och göra upp planer för fortsatta träffar.

8. Medlande beteenden
Övertygar medlemmar om att analysera olikheter i åsikter på ett konstruktivt sätt; säker gemensamma faktorer; försöker hindra skiljaktigheter; är villig att kompromissa sina idéer för att uppnå gruppens mål med uppgiften.

9. Förespråkande (advocating) beteenden
Försvarar sin position eller tro i förhållande till uppgiften. Försöker övertyga övriga gruppmedlemmar om sin ståndpunkt.

10. Hindrande beteenden

·        Attackerande beteende
Verbalt eller inte verbalt beteende som uppfattas fientligt eller nedsättande av andra gruppmedlemmar.

·        Dominerande beteende 
En person tar makten i en grupp utan att ha blivit tilldelad eller delegerats detta av andra gruppmedlemmar eller förutbestämd utifrån av auktoritet eller status. Den dominerande tenderar att vara den mest högljudde, den som talar mest och som ofta avbryter andra för att föra fram sin ståndpunkt.

·     Störande beteenden
Gäller allt verbalt eller icke verbalt beteende som distraherar gruppen från den uppgift som ska genomföras.
Dessa beteenden kan utföras trevligt (exempelvis historieberättande, skämt) eller irriterande (exempelvis knackar med en penna).          

·        Tillbakadragande beteenden
Vare sig det motiveras av ilska, tristess eller av annan känsla slutar en medlem att delta i grupprocessen på ett sätt som är synbart för övriga i gruppen.

·        Försvarsinställd
Att överreagera på andra medlemmars utmaningar av ens påståenden. Den negativa extremen av förespråkande (advocating) beteende.


Anmärkningar
Texten är min översättning från arbetsmaterial som man använder på Alverno College vid undervisning om och bedömning av färdigheten Social interaktion på första nivån.

OBS! Om Du som läser detta vill använda materialet är Du välkommen att göra det om Du refererar till att det är Alverno College som utvecklat materialet. När det gäller översättningen får Du referera till Pia Hellertz, nov. 2004.

 
 

Senast uppdaterad: 23 juni, 2012
© 2002