Huvudmeny

 

 

  

 

 

Ability-Based Learning ”Kunskap och dess tillämpning är oskiljbara;  
de studerande ska kunna tillämpa vad de kan!”
Alverno College

I slutet av 1960-talet pågick en nationell diskussion inom högre utbildning i USA om meningen med och värdet av collegeutbildning. Efter två års seminarier på Alverno College, där lärare, studerande och övrig personal deltog, tog den då nyblivne presidenten för Alverno, Sister Joel Read, 1970 initiativ till diskussioner inom de olika avdelningarna. Hennes frågor vilka skulle utgöra underlaget för diskussionerna var:  

·   Vilken typ av frågor ställs av professionella inom ditt område, vilka relaterar till och gör ditt   område giltigt inom ramen för det totala programutbudet?

·    Vilken är den position din avdelning tar i dessa frågor?

·    Hur hanterar du dessa problem inom de kurser och program du deltar i?

·    Vad undervisar du om som är så viktigt att de studerande inte har råd att gå miste om kurserna i ditt program?    

Under det kommande året fick alla avdelningar presentera sina diskussioner och resultat. Man enades om att studieresultaten, ”outcomes”, hos de studerande var den effekt av lärande, som gick att synliggöra och därmed att mäta och bevisa. Därmed skulle grunden vara lagd för en ”kunskapsbaserad” undervisning.  

Vad ska människor kunna när de lämnar utbildning?
Ur dessa diskussioner utvecklades frågorna:  

”Vilken typ av person vill vi som utbildare utveckla?”

”Vilka studieresultat eller karaktäristika kommer hon att behöva som en del av sitt liv?”  

Under det kommande året arbetade man i olika grupperingar, i kommittéer, i avdelningar och i tvärdisciplinära grupper, med att formulera och förfina de svar som utvecklades på frågorna, som all personal kunde ställa sig bakom. Utmaningen var också att konkretisera dessa svar i utbildnings- och kursplaner.

Nationell och internationell forskning
I dessa diskussioner tog man också del av den nationella och internationella forskningen inom området. I ”Learning That Lasts” (Mentkowski & Associates, 2000) redovisas, i en omfattande referenslista, den forskning som inspirerat och stimulerat lärare och administrativ personal på Alverno. Bland annat finns den svenske pedagogikforskaren Ference Marton med bland inspirationskällorna. Här redovisas också den forskning som Alvernos lärare bedrev på sin egen undervisning för att få underlag till utvecklingen av den pedagogik man så småningom kom att skapa, ”Ability-Based Learning”, Färdighetsbaserat lärande.

Inledningsvis kom man att benämna pedagogiken ”Competence Based Learning” (Alverno Today, 1973) men på grund av en aktuell debatt om kompetenser och kompetensbaserat lärande, beslöt man att ändra beteckningen till ”Ability-Based Learning” (Doherty, 2002). 

Begreppet ”abilities” är svårt att översätta
Att översätta begreppet ”abilities” till svenska är inte lätt. Jag har i Socionomen (Hellertz, 2000 a) samt i Svenska Kommunförbundets skrift ”Kunskap, konst och kreativitet” (Hellertz, 2000 b) använt ordet ”färdigheter”. Det är en torftig översättning. Enligt Mentkowski & Associates (2000) är ”abilities” en

”... komplex kombination av motivation, fallenhet, attityder, värderingar, strategier, beteenden, självuppfattningar och kunskaper om begrepp och om metoder” (a.a. sid. 10).

Det skulle kanske ligga nära till hands att översätta ”Ability-Based Learning” med ”Kompetensbaserat lärande”. Men eftersom ”Ability-Based Learning” är en så klart definierad och väl beskriven pedagogisk metod så föredrar jag att använda den engelska beteckningen omväxlat med ”Färdighetsbaserat lärande” (FBL) för att inte förväxla med andra pedagogiska förhållningssätt och metoder som beskrivs som ”kompetensbaserade”.

Ytterligare information finns i min bok ”Färdighetsbaserat lärande enligt Alvernomodellen”.  Boken utgör även kurslitteratur i distanskursen "Personlig Utveckling genom Mental Träning" på Skandinaviska Ledarhögskolan, www.slh.nu.

 

 
 

Senast uppdaterad: 20 juni, 2012
© 2002